นักเรียนไทย League

บทที่1. ที่มาของนักเรียนไทยลีก

นักเรียนไทยลีกก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ มูลนิธิ ครูของแผ่นดิน และ สำนักงานส่งเสริมเรือข่ายการศึกษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก ผูกพันและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความร่วมมือของเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อนำรายได้มาสู่ท้องถิ่นของตน

บทที่2. คณะกรรมการกำกับดูแลการแข่งขัน

คณะกรรมการกำกับดูแลการแข่งขัน แต่งตั้งโดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน เพื่อเป็นตัวแทนของมูลนิธิฯในการกำกับดูแลการแลการแข่งขันให้เป็นไประเบียบกติกา การแข่งขันนักเรียนไทยลีก ประกอบด้วยคณะบุคคลจำนวน 8 คน ดังต่อไปนี้

 1. ดร.สิทธิพร ดาดาษ                         ประธาน
 2. นายภณณัฐ เจริญนภาพร               รองประธาน
 3. นายเกียรติคุณ รัตนวราหะ              เลขานุการ และผู้จัดการนักเรียนไทย League
 4. ดร.เรืองชัย กลางขุนทด                   กรรมการ
 5. นายวรรธนะ สมบูรณ์                     กรรมการ
 6. นางสาววรนุช มอญถนอม              กรรมการ
 7. นางสาวบงกช ตองเขียว                  กรรมการ
 8. นางสาวทัศอร สมคเณ                    กรรมการ

 

                                 

อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการกำกับดูแลการแข่งขันมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อกำกับดูแลการแข่งขันแทน โดยให้กรรมการจัดการแข่งขัน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการแข่งขัน ทั้งการพิจารณารูปแบบของการ แข่งขัน และการเข้าร่วมการแข่งขันของสมาชิก
 • ควบคุมและประสานงานกับทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อให้แน่ใจว่าการแข่งขันเป็นไปตามระเบียบการแข่งขันที่กำหนดไว้
 • ตรวจสอบหน้าแฟนเพจบนเฟสบุคที่ใช้สำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขันของนักเรียนไทยลีก
 • จัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบและตัดสินการแข่งขัน
 • จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญ (โค้ช) ในการดำเนินการด้านการท่องเที่ยว Social Network ให้เข้าร่วมกับทีมสมาชิกนักเรียนไทยลีก โดยเข้าร่วมสร้างสรรค์แฟนเพจเฟสบุค ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการแข่งขันในแต่ละเดือนและรายงานให้กับคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันทราบ
 • พิจารณาลงโทษทีมที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการแข่งขัน และพิจารณาความดีความชอบแก่ทีมที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่การแข่งขัน ทั้งนี้ให้รวมถึงการประเมินผลงานของคณะทำงานของแต่ละทีมที่แข่งขันด้วย
 • คณะกรรมการกำกับดูแลการแข่งขันพึงใช้วิจารณญาณในการตัดสินที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส คำตัดสินใดๆของคณะกรรมการกำกับดูแลการแข่งขัน ให้ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
 • ใช้ดุลยพินิจปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง หรือแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงระเบียบกติกาการแข่งขันนักเรียนไทยลีก เพื่อให้การแข่งขันประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • มติของคณะกรรมการกำกับดูแลการแข่งขัน มาจากความเห็นชอบในเรื่องนั้นๆที่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการกำกับดูแลการแข่งขันที่เข้าร่วมประชุม โดยมีกรรมการไม่ต่ำกว่า 5 คน ครบเป็นองค์ประชุม

บทที่3. ระเบียบการเข้าร่วมการแข่งขัน 

3.1 ให้โรงเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาทั่วประเทศที่มีประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันยื่นใบสมัครได้ที่นักเรียนไทยลีก  www.thaistudent.org   คณะกรรมการจะแจ้งผลการอนุมัติให้เข้าร่วมแข่งขัน และระดับ Division ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3.2 ทีมสโมสรจะต้องเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่จะทำการดูแล และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

3.3 ทีมสโมสรจะต้องจัดทำแฟนเพจเฟสบุคที่ใช้ในการแข่งขันของแต่ละทีม โดยให้เป็นที่สำหรับประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่ทีมสโมสรดูแลอยู่ และต้องดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมและมีการพัฒนาอยู่สม่ำเสมอ

3.4 ทีมสโมสรจะต้องทำการโพสต์เนื้อหาในแฟนเพจเฟสบุคอย่างสม่ำเสมอ  โดยต้องประสานส่งคลิปรายการให้กับโค้ช  โดยที่โค้ชจะเป็นผู้ตรวจสอบคลิปก่อนนำส่งให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อเตรียมออกอากาศในรายการช่องนักเรียนไทยลีก

3.5 ทีมสโมสรต้องไม่โพสต์โฆษณา หรือสปอนเซอร์ต่างๆ ลงในแฟนเพจเฟสบุคของทีม โดยที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน

3.6 ทีมสโมสรต้องจัดตั้งคณะทำงานนักเรียนไทยลีก เข้ามาแข่งขันอย่างน้อยจำนวน 7 คน

แบ่งเป็นคณะทำงาน 2ประเภทดังนี้

ประเภทที่ 1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันของโรงเรียน

1. ประธานสโมสร 1 คน

2. รองประธานสโมสร 1 คน

3. เลขานุการสโมสร 1 คน

4. เหรัญญิก 1 คน

5. ผู้ดูแลแฟนเพจสโมสร 2 คน

ประเภทที่ 2. ที่ปรึกษาทีมสโมสรนักเรียนไทยลีก

6.ครูที่ปรึกษาประจำสโมสร 1 คน (ผู้ประสานงานสโมสร)

7. โค้ชประจำสโมสร (ทางคณะกรรมการฯ เป็นผู้แต่งตั้งให้)

3.7 โรงเรียนของทีมสโมสรจะต้องจัดอบรม และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้ามาเป็นสมาชิก โดยที่แต่ละทีมจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 500 คนขึ้นไป สโมสรที่มีสมาชิกปรากฏที่แฟนเพจในวันสุดท้ายต่ำกว่า 500 คน จะไม่ได้รับการพิจารณารับรางวัลประจำเดือนนั้น

3.8 ทีมสโมสรจะต้องเคารพ และปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันที่ออกโดยคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน

3.9 ทีมสโมสรจะต้องยอมรับในการบริหารจัดการ ระเบียบข้อบังคับ และการตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ที่ได้รับการตัดสินโดย “ฝ่ายจัดการแข่งขัน” และ “คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน”

3.10 ทีมสโมสรจะต้องไม่ใช้และต้องไม่ยอมให้บุคคลอื่นบุคคลใดใช้ถ้อยคำหยาบคาย หรือดำเนินการขัดต่อกฎหมายภายในประเทศ ศีลธรรมอันดี และหรือสิทธิประโยชน์โดยรวมของคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน และนักเรียนไทยลีก โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นลงในแฟนเพจเฟสบุคของทีม

บทที่4. การแข่งขัน และรางวัล

4.1 การแข่งขัน
แต่ละสโมสรจะทำการแข่งขัน ทำคลิปประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของตนเป็นการต่อเนื่อง ในรายการโทรทัศน์ของแต่ละสโมสร ที่จะออกอากาศเป็นประจำในสถานีโทรทัศน์ นักเรียนไทย Channel โดยทางสถานีจะแจ้งรายละเอียดให้แต่ละสโมสรทราบ


4.2 การนับคะแนน
ขั้นตอนที่ 1. การคำนวณคะแนนดิบ
ให้นำคะแนนจากผลการแข่งขันดังต่อไปนี้มารวมกัน
4.2.1 คะแนนจากจำนวนยอด Fan Club ของแต่ละสโมสร ให้ถือเป็น 1 คะแนน
โดยจะนับจากยอด FC ที่ปรากฏใน แฟนเพจเฟสบุค ของแต่ละสโมสรในวันสุดท้ายของแต่ละเดือน
4.2.2 คะแนนจากจำนวนยอดกด Like ของแต่ละสโมสร ให้ถือเป็น 2 คะแนน
โดยจะนับจากยอดกด Like บนแฟนเพจเฟสบุคของคลิปที่ออกอากาศในรายการเพียงคลิปเดียวที่มียอดกด Like สูงสุดในแต่ละเดือน ซึ่งทางแต่ละสโมสรจะเป็นผู้เลือกและนำไปปักหมุดไว้ที่แฟนเพจเฟสบุคของตนในวันสุดท้ายของแต่ละเดือน
4.2.3 คะแนนจากจำนวนยอดแชร์ ของแต่ละสโมสร ให้ถือเป็น 3 คะแนน
โดยจะนับจากยอดกดแชร์บนแฟนเพจเฟสบุคของคลิปที่ออกอากาศในรายการเพียงคลิปเดียวที่มียอดกดแชร์สูงสุดในแต่ละเดือน ซึ่งทางแต่ละสโมสรจะเป็นผู้เลือกและนำไปปักหมุดไว้ที่แฟนเพจเฟสบุคของตนในวันสุดท้ายของแต่ละเดือน
เมือนำคะแนนทั้ง 3 ประเภทของแต่ละสโมสรมาคำนวณรวมกันแล้ว ให้นำผลลัพธ์ของคะแนนดิบที่ได้มาคำนวณขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

4.3 ขั้นตอนที่ 2
ให้นำคะแนนดิบที่ได้รับตามข้อ 4.2 ของแต่ละสโมสร มาคำนวณอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้คะแนนจริงตามระดับชั้น Division ของแต่ละโรงเรียน ดังนี้
1. ระดับ Premier League เป็นสโมสรของโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนประจำตั้งแต่ 2,000 คน ขึ้นไป
สัดส่วนการคำนวณ 4 : 1
2. ระดับ Division 1 เป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนประจำตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2,000 คน
สัดส่วนการคำนวณ 2 : 1
3. ระดับ Division 2 เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำไม่ถึง 1,000 คน
สัดส่วนการคำนวณ 1 : 1

4.4 ประเภทการแข่งขัน และรางวัล
4.4.1 การแข่งขันและรางวัลรายเดือน
คณะกรรมการฯ จะทำการคำนวณคะแนนการแข่งขัน และมอบรางวัลเป็นรายได้ให้กับทีมสโมสรทุกทีมเป็นรายเดือน จากงบประมาณที่คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันเห็นสมควรในแต่ละเดือน โดยจะนำส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับจากผู้สนับสนุนในแต่ละครั้ง มาคำนวณโดยการหารด้วยจำนวนคะแนนรวมของทุกทีมในแต่ละเดือน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นมูลค่าจำนวนเงินที่จะจัดสรรให้แต่ละทีมต่อ 1 คะแนน และท้ายที่สุดจะได้จัดสรรให้แต่ละทีมตามคะแนนที่แต่ละทีมมีในแต่ละเดือน
4.4.2 การแข่งขันและรางวัลรายปี
คณะกรรมการฯจะทำการคำนวณคะแนนสะสมการแข่งขันรายเดือนของทุกสโมสร เพื่อมอบรางวัลสะสมรายปีเป็นเงินสดให้กับสโมสรที่มีคะนนสะสมสูงสุด เรียงตามลำดับคะแนนสะสมสูงสุด 5 สโมสร ดังนี้
ชนะเลิศ 100,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 40,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 3 20,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 4 10,000 บาท
กรณีสโมสรใดมีคะแนนรวมเท่ากัน คณะกรรมการฯจะพิจารณาจากคลิปที่มีคะแนนสูงสุดรองลงมาของแต่ละสโมสร

หมายเหตุ : การเริ่มมอบรางวัลการแข่งขัน และการปรับเพิ่มหรือลดจำนวนเงินรางวัล ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

บทที่ 5. การจัดสรรเงินรางวัล

5.1 นอกเหนือจากเงินรางวัลที่แต่ละสโมสรจะได้จากการแข่งขันในแต่ละเดือนแล้ว คณะกรรมการฯ ยังจะได้จัดสรรเงินรางวัลบางส่วน สมทบเข้าสู่กองทุนนักเรียนไทยลีกประจำแต่ละโรงเรียนต้นสังกัดสโมสร เพื่อสะสมไว้สำหรับประโยชน์โดยรวมของนักเรียนและโรงเรียนต้นสังกัด กองทุนฯจะดูแล และพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่าย โดยคณะกรรมการกำกับดูแลการแข่งขันตามการร้องขอของแต่ละสโมสร ให้คณะกรรมการจัดทำบัญชีของแต่ละโรงเรียนแยกจากกันอย่างชัดเจน
5.2 การพัฒนาแฟนเพจเฟสบุคและการโพสต์ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแข่งขันนักเรียนไทยลีก ซึ่งการพัฒนาและการโพสต์อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหาข้อมูล การถ่ายทำคลิป หรืออื่นๆ เพื่อทำให้การโพสต์แต่ละครั้งน่าสนใจ ดังนั้นจึงจำเป็นที่แต่ละทีมสโมสรควรจะต้องจัดสรรเงินจากรางวัลที่คณะกรรมการฯได้มอบให้นำมาใช้พัฒนาและหาข้อมูลมาโพสต์ในแฟนเพจเฟสบุคของทีม ให้น่าสนใจและมีผู้มาเข้าชม กดLike กดแชร์สูงสุด

บทที่ 6. ข้อกำหนดในการเข้าร่วมแข่งขัน


6.1 ทีมสโมสรต้องกรอกใบสมัครและนำส่งใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนไทยลีกที่ ฝ่ายจัดการแข่งขัน นักเรียนไทยลีก www.thaistudent.org
6.2 ทีมสโมสรต้องได้รับใบอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนไทยลีกจากคณะกรรมการฯก่อนถึงจะสามารถเข้าแข่งขันได้
6.3 ทีมสโมสรต้องเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้กับที่ตั้งของสถานศึกษาของทีมเพื่อใช้สำหรับทำเป็นแฟนเพจเฟสบุคและประชาสัมพันธ์
6.4 ทีมสโมสรต้องตั้งชื่อทีมให้สอดคล้องกับสถานที่ท่องเที่ยวของทีม
6.5 ทีมสโมสรต้องออกแบบตราสัญลักษณ์ของทีมเพื่อใช้ในการแข่งขัน
6.6 ทีมสโมสรจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยว ชื่อทีม หรือตราสัญลักษณ์ของทีมที่ใช้ในการแข่งขัน จนกว่าจะได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และเหตุผลประกอบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงมาให้คณะกรรมการฯ และได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเปลี่ยนแปลงได้

บทที่ 7 . โค้ชนักเรียนไทยลีก


ให้คณะกรรมการฯแต่งตั้งโค้ชเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้แต่ละสโมสร มีหน้าที่ต่อไปนี้
7.1 โค้ชมีหน้าที่กระตุ้นให้ทีมสมาชิกสร้างและพัฒนาแฟนเพจเฟสบุคให้มีการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ
7.2 แนะนำให้ทีมสมาชิกรู้ และเข้าใจวิธีการที่จะทำให้หน้าแฟนเพจเฟสบุคของทีมได้รับความสนใจ
7.3 แนะนำวิธีการให้ทีมสมาชิกหาแฟนคลับเพื่อนำมาช่วย Like และแชร์ให้กับโพสต์ ของทีม
7.4 แนะนำวิธีการเผยแพร่แฟนเพจเฟสบุคของทีมสมาชิก ให้มีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะในวิธีต่างๆ อย่างแพร่หลาย
7.5 โค้ชต้องตรวจสอบข้อความ คลิป หรืออื่นๆ ที่ทีมสมาชิกจัดทำขึ้นก่อนนำไปโพสต์ เพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของการแข่งขันนักเรียนไทยลีก
7.6 โค้ชต้องเป็นผู้รับผิดชอบนำคลิปรายการ ที่ทีมสมาชิกได้จัดทำขึ้นมาส่งให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน เพื่อเตรียมออกอากาศในรายการช่องนักเรียนไทย Channel อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

บทที่8. กติกาการแข่งขันนักเรียนไทยลีก

8.1 การแข่งขันจะเริ่มและสิ้นสุดเมื่อถึงวันที่คณะกรรมการฯได้กำหนดขึ้น
8.2 ทีมสโมสรต้องทำคลิปรายการ 1 คลิป ความยาวไม่เกิน 4 นาที โดยต้องประสานส่งคลิปให้กับโค้ช โดยที่โค้ชจะเป็นผู้ตรวจสอบคลิปก่อนนำส่งให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อเตรียมออกอากาศในรายการช่องนักเรียนไทยลีก โดยสามารถออกอากาศได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
8.3 ทีมสโมสรจะต้องทำคลิปประชาสัมพันธ์ความยาวไม่เกิน 1 นาที เพื่อโพสต์ลงในแฟนเพจเฟสบุคของทีมให้สมาชิกและคนอื่นๆ รู้วันเวลาที่จะ Live ของคลิปรายการ และเข้าไปชมพร้อมทั้งช่วยกด Like กดแชร์ สะสมคะแนนให้กับทีมสมาชิก
8.4 การโพสต์ห้ามนำรูปภาพ คลิป หรืออื่นๆ ของบุคคลอื่นๆ มาใช้เป็นข้อมูลที่จะนำมาโพสต์ที่แฟนเพจเฟสบุคของทีม
8.5 เมื่อถึงสิ้นสุดระยะเวลาการแข่งขันตามที่คณะกรรมการฯกำหนดไว้ ทีมสโมสรที่ได้คะแนนรวมจากยอดจำนวนสมาชิก ยอด Like และยอดการแชร์ ของโพสต์ที่มากที่สุดในแต่ละทีม จะถือว่าเป็นผู้ที่ชนะการแข่งขัน

บทที่ 9. การทำผิดกฎ กติกา และการลงโทษ


9.1 การนำรูปภาพ คลิป หรืออื่นๆ ของบุคคลอื่นๆ มาใช้เป็นข้อมูลที่โพสต์ในแฟนเพจเฟสบุคของทีม
9.2 แฟนเพจเฟสบุคของทีมมีการใช้ถ้อยคำหยาบคาย หรือดำเนินการขัดต่อกฎหมายภายในประเทศ ศีลธรรมอันดี และหรือสิทธิประโยชน์โดยรวมของคณะกรรมการฯ และนักเรียนไทยลีก
9.3 ทีมสโมสรไม่ได้ส่งคลิปรายการอย่างน้อย 1 คลิปให้กับโค้ชเพื่อนำส่งให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันสำหรับเตรียมออกอากาศในรายการช่องนักเรียนไทยลีกอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
9.4 ทีมสโมสรไม่จัดทำคลิปประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 คลิปสำหรับโพสต์ลงในแฟนเพจเฟสบุคของทีม เพื่อให้สมาชิกและคนอื่นๆ รู้วันเวลาที่จะ Live ของคลิปรายการ และเข้าไปชมพร้อมทั้งช่วยกด Like กดแชร์ โดยต้องทำให้สอดคล้องกับคลิปรายการที่จะออกในแต่ละสัปดาห์
9.5 การลงโทษ
ครั้งที่ 1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
ครั้งที่ 2 หักคะแนน 10%
ครั้งที่ 3 หักคะแนน 30%
ครั้งที่ 4 พักการแข่งขัน
ครั้งที่ 5 ถอดทีมออกจากการแข่งขัน

ใบสมัครนักเรียนไทยลีก