สช. จัดอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ยกระดับผลการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

เนื้อหาข่าวสาร ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค่ายกิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลการเรียนคณิตศ

าสตร์ ระดับประถมศึกษา โดยมี ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.) จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และคณะครูโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค่ายกิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โดยมี ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.) จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และคณะครูโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


ที่มา : https://opec.go.th/web/index.php/2019/10/17/b-193/